Welcome to website

Một trang web mới của Tuấn

Welcome to website

Một trang web mới của Tuấn

Nhớ snapshot trước khi cài và xóa snapshot sau khi hoàn thành cài đặt ổn hết

Chỉnh lại hostname | hostnamectl set-hostname …

Gỡ postfix trên server nếu mặc định có sẳn | kiểm tra netstat -tlpn

Chỉnh lại dns sang dns google | vi /etc/sysconfig/network-scripts/… sau đó systemctl restart NetworkManager

yum hoặc apt update lại server

yum -y install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel

yum -y install psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file

==================
Ubuntu:

# apt-get -y install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev zlib1g zlib1g-dev libcap-dev bzip2 automake autoconf libtool

==================

Tải gói cài đặt của directadmin | wget http://www.directadmin.com/setup.sh

Chạy thêm lệnh này | chmod 755 setup.sh

Chạy tập lệnh cài đặt DA | ./setup.sh

Ví dụ: ./setup.sh PhzieZ2beKljS7mTxy7OSNasX6GtH+Q0qgTkVlq+2IQ=

Trong quá trình chạy cài DA, hệ thống tự động ngắt phần log lại và gửi thông tin user admin và 1 đường dẫn tiếp tục theo dõi log install, em follow theo đường dẫn đó theo dõi đến khi cài đặt cho xong

Kiểm tra xem mở port : 2222, 21, 80, 443, 25 chưa nhé !

Đổi mật khẩu directadmin

passwd admin

systemctl restart directadmin

-Xong thì chạy thêm lệnh này

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build all

-chạy thêm cái này để cài đặt phpmyadmin
cd /usr/local/directadmin/

./directadmin set one_click_pma_login 1
service directadmin restart
cd custombuild
./build update
./build
Administrator

Sau khi cài xong, check lại các port open cần thiết, check truy cập phpmyadmin, thông tin đăng nhập phpmyadmin nằm ở: /usr/local/directadmin/conf/my.cnf (dùng vi hoặc cat …để xem)

Xóa snapshot sau khi hoàn thành cài đặt ổn hết.

Một bình luận trong “Hướng dẫn cài DA trên server Linux

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.