Welcome to website

Một trang web mới của Tuấn

Welcome to website

Một trang web mới của Tuấn

Bước 1: ssh vào server và dùng lệnh để tải gói lại đặt epel.repo
yum update -y

yum -y install epel-release

Bước 2: cài đặt clamav:
yum -y install clamav-server clamav-data clamav-update clamav-filesystem clamav clamav-scanner-systemd clamav-devel clamav-lib clamav-server-systemd

Bước 3: scan virus dùng command :
clamscan -r /* -l /root/scan_log.txt (scan và xuất mã đọc vào file /root/scan_log.txt)

Bước 4: sau khi scan xong download hoặc dùng command vi(none) /root/scan_log.txt vào và check các file có chứa virus

2 bình luận trong “Hướng dẫn scan virus trên server Linux

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.